लुम्बिनी अञ्चलमै सर्वाधिक भर्ती गर्ने यो एक मात्र त्यस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो ! यस ट्रेनिङ्ग सेन्टरमा ट्रेनिङ्ग गर्ने 99 % सफल भएका छन ! गुर्खा स्पोर्ट्स को बारेमा सुन्नु / बुज्नु भछ ??

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्वाधिक भर्ती गर्ने यो एक मात्र त्यस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो  ! यस ट्रेनिङ्ग सेन्टरमा ट्रेनिङ्ग गर्ने 99 % सफल भएका छन ! गुर्खा स्पोर्ट्स को बारेमा सुन्नु / बुज्नु  भछ ??

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्वाधिक भर्ती गर्ने यो एक मात्र त्यस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो ! यस ट्रेनिङ्ग सेन्टरमा ट्रेनिङ्ग गर्ने 99 % सफल भएका छन ! गुर्खा स्पोर्ट्स को बारेमा सुन्नु / बुज्नु भछ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *