गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर को लागि यस बर्षा 2075 को सुरुमै सर्बदिक 32 जना ईन्डियन आर्मीमा भर्ती गराउन सफल यस गुर्खा स्पोर्ट्स सम्पुर्ण भाईहरु लाई बधाई तथा सुभ काम्ना ( गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास गुरु )

गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर को लागि यस बर्षा 2075 को सुरुमै सर्बदिक 32 जना ईन्डियन आर्मीमा भर्ती गराउन सफल यस गुर्खा स्पोर्ट्स सम्पुर्ण भाईहरु लाई बधाई तथा सुभ काम्ना ( गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास गुरु )

गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर को लागि यस बर्षा 2075 को सुरुमै सर्बदिक 32 जना ईन्डियन आर्मीमा भर्ती गराउन सफल यस गुर्खा स्पोर्ट्स सम्पुर्ण भाईहरु लाई बधाई तथा सुभ काम्ना ( गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास गुरु )

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र तस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जाहा अन्त ट्रेनिङ्ग गरेर सफल नभएका , लास्त यज भएका या सफल भएको छन !

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र तस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जाहा अन्त ट्रेनिङ्ग गरेर सफल नभएका , लास्त यज भएका या सफल भएको छन !

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र तस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जाहा अन्त ट्रेनिङ्ग गरेर सफल नभएका , लास्त यज भएका या सफल भएको छन !

ट्रेनिङ्ग गर्दै हुनु हुनछ भने सै कुरा बुजेर मात्र ट्रेनिङ्ग भर्ना हुन अनुरोद गर्दछु ! ट्रेनिङ्ग को नाममा आरु लाई झुट बोल्ने गलत पर्सार पर्चार गर्ने भैरहेको हुदा साब्धान हुन र गर्न अनुरोध गर्दछु !

ट्रेनिङ्ग गर्दै हुनु हुनछ भने सै कुरा बुजेर मात्र ट्रेनिङ्ग भर्ना हुन अनुरोद गर्दछु ! ट्रेनिङ्ग को नाममा आरु लाई झुट बोल्ने गलत पर्सार पर्चार गर्ने भैरहेको हुदा साब्धान हुन र गर्न अनुरोध गर्दछु !

ट्रेनिङ्ग गर्दै हुनु हुनछ भने सै कुरा बुजेर मात्र ट्रेनिङ्ग भर्ना हुन अनुरोद गर्दछु ! ट्रेनिङ्ग को नाममा आरु लाई झुट बोल्ने गलत पर्सार पर्चार गर्ने भैरहेको हुदा साब्धान हुन र गर्न अनुरोध गर्दछु !

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्वाधिक भर्ती गर्ने यो एक मात्र त्यस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो ! यस ट्रेनिङ्ग सेन्टरमा ट्रेनिङ्ग गर्ने 99 % सफल भएका छन ! गुर्खा स्पोर्ट्स को बारेमा सुन्नु / बुज्नु भछ ??

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्वाधिक भर्ती गर्ने यो एक मात्र त्यस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो  ! यस ट्रेनिङ्ग सेन्टरमा ट्रेनिङ्ग गर्ने 99 % सफल भएका छन ! गुर्खा स्पोर्ट्स को बारेमा सुन्नु / बुज्नु  भछ ??

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्वाधिक भर्ती गर्ने यो एक मात्र त्यस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो ! यस ट्रेनिङ्ग सेन्टरमा ट्रेनिङ्ग गर्ने 99 % सफल भएका छन ! गुर्खा स्पोर्ट्स को बारेमा सुन्नु / बुज्नु भछ ??

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र यसते ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जो आरुके तुलनामा

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र यसते ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जो आरुके तुलनामा

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र यसते ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जो आरुके तुलनामा
Ex Lincon/Gurkha Fitness/Gurkha Acadamy Main Guru Since 2002 To 2012

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र यसते ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जो आरुके तुलनामा

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र यसते ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जो आरुके तुलनामा

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र यसते ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जो आरुके तुलनामा

बुटवलमै सर्वाधिक भर्ती गर्ने यो यक मत्र तस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जा अन्त ट्रेनिङ्ग गरेर नहुने या सफल भयका छन ! गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बुटवल बेल्बास शान्ति चोक

बुटवलमै सर्वाधिक भर्ती गर्ने यो यक मत्र तस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जा अन्त ट्रेनिङ्ग गरेर नहुने या सफल भयका छन ! गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बुटवल बेल्बास शान्ति चोक

बुटवलमै सर्वाधिक भर्ती गर्ने यो यक मत्र तस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जा अन्त ट्रेनिङ्ग गरेर नहुने या सफल भयका छन !
गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बुटवल बेल्बास शान्ति चोक

बुटवलमा गुर्खा स्पोर्ट्स को जस्तो राम्रो सेवा सुबिधा तालीम एजुकेसन न्यून फी मा धेरै सुबिधा

बुटवलमा गुर्खा स्पोर्ट्स को जस्तो राम्रो सेवा सुबिधा तालीम एजुकेसन न्यून फी मा धेरै सुबिधा

बुटवलमा गुर्खा स्पोर्ट्स को जस्तो राम्रो सेवा सुबिधा तालीम एजुकेसन न्यून फी मा धेरै सुबिधा

1 2 3 4 8