लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र तस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जाहा अन्त ट्रेनिङ्ग गरेर सफल नभएका , लास्त यज भएका या सफल भएको छन !

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र तस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जाहा अन्त ट्रेनिङ्ग गरेर सफल नभएका , लास्त यज भएका या सफल भएको छन !

लुम्बिनी अञ्चलमै सर्बादिक लाहुरे भर्ती गर्ने यो एक मात्र तस्तो ट्रेनिङ्ग सेन्टर हो जाहा अन्त ट्रेनिङ्ग गरेर सफल नभएका , लास्त यज भएका या सफल भएको छन !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *