रुपन्देही मै सबै भन्दा पुरानो 16 बर्ष को अनुभवी गुरु बाट टालिम गराइन्छ !

रुपन्देही मै सबै भन्दा पुरानो 16 बर्ष को अनुभवी गुरु बाट टालिम गराइन्छ !

रुपन्देही मै सबै भन्दा पुरानो 16 बर्ष को अनुभवी गुरु बाट टालिम गराइन्छ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *