ट्रेनिङ्ग गर्दै हुनु हुनछ भने सै कुरा बुजेर मात्र ट्रेनिङ्ग भर्ना हुन अनुरोद गर्दछु ! ट्रेनिङ्ग को नाममा आरु लाई झुट बोल्ने गलत पर्सार पर्चार गर्ने भैरहेको हुदा साब्धान हुन र गर्न अनुरोध गर्दछु !

ट्रेनिङ्ग गर्दै हुनु हुनछ भने सै कुरा बुजेर मात्र ट्रेनिङ्ग भर्ना हुन अनुरोद गर्दछु ! ट्रेनिङ्ग को नाममा आरु लाई झुट बोल्ने गलत पर्सार पर्चार गर्ने भैरहेको हुदा साब्धान हुन र गर्न अनुरोध गर्दछु !

ट्रेनिङ्ग गर्दै हुनु हुनछ भने सै कुरा बुजेर मात्र ट्रेनिङ्ग भर्ना हुन अनुरोद गर्दछु ! ट्रेनिङ्ग को नाममा आरु लाई झुट बोल्ने गलत पर्सार पर्चार गर्ने भैरहेको हुदा साब्धान हुन र गर्न अनुरोध गर्दछु !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *